شغل ایده آل

پیدا کردن شغل ایده آل زمان می خواهد

اگر بخواهید متوجه شوید که استعداد شما در کدام زمینه بهتر است ممکن است زمان زیادی ببرد.

حتی ممکن است در طی این زمان نظر شما هم تغییر کند. بعضی از مدیران برای جذب نیروی کار به دنبال افرادی هستند که قابلیت انعطاف در یادگیری داشته و یادگیری خود را مدام به روز رسانی می کنند، نه صرفا افرادی که مهارت های خود را در رزومه فهرست کرده اند.


پس اگر نمی خواهید در مسیر فعلی خود دچار شکست شوید به این فکر کنید که در جایگاه فعلی خود تا چه حد می توانید مفید واقع شوید یا به اصطلاح ارزش آفرینی کنید.

توجه به فرصت شغلی به جای عنوان شغلی

اگر در شرکتی کار می کنید که جایگاه شغلی موجود در آن از قابلیت های شما پایین تر است به دید یک فرصت شغلی می توانید به آن نگاه کنید. زیرا گاهی اوقات کار کردن در محیطی که امکان پیشرفت در آن وجود دارد مهم تر از عنوان شغلی مد نظر شماست.

پس اگر در یک مجموعه عالی هستید به جای این که به عنوان شغلی فکر کنید، تمرکز خود را روی پتانسیل شرکت برای رشد بگذارید.

ارتباط بین شغل شما و حرف دیگران

نکته ی آخر اینکه شغل خود را بر مبنای حرف دیگران رها نکنید و به یاد داشته باشید که کار شما در مورد شخص شما است اگر چه ممکن است از نظر دیگران چندان مناسب و قابل درک نباشد .

بنابراین سعی کنید شغل خود را بر این اساس انتخاب کنید که خودتان تا چه حد از آن رضایت دارید نه صرفا مشاوره های نادرست دیگران.